Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne
1.
Sklep internetowy BOA Clothes, dostępny pod adresem internetowym
www.boaclothes.com
,
prowadzony jest przez Klaudia Krzysztonek prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Krzysztonek BOA Clothes, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 634-29-63-294 REGON 383680972.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.
§ 2
Definicje
1.
Konsument
– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2.
Sprzedawca
– osoba fizyczna p
rowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Klaudia Krzysztonek BOA Clothes, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP
634-29-63-294
, REGON
383680972.
2.
Klient
– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.
Przedsiębiorca
– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4.
Sklep
– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.boaclothes.com
5.
Umowa zawarta na odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
6.
Regulamin
– niniejszy regulamin Sklepu.
7.
Zamówienie
– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
8.
Konto
– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9.
Formularz rejestracji
– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
10.
Formularz zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11.
Koszyk
– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12.
Produkt
– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.
Umowa Sprzedaży
– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1.
Adres Sprzedawcy: Jagiellońska 20/16, 40-035 Katowice
2.
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@boaclothes.com
3.
Numer telefonu Sprzedawcy: 514682093
4.
Numer fax Sprzedawcy: –
5.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
47 84370002 0011 0158 2712 0001
Silesia Bank
6.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.30 – 17.30.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
1.
Chrome
2.
Safari
3.
Firefox
4.
Opera
5.
Android
6.
Safari (iOS)
7.
Windows Phone
8.
Blackberry
9.
Internet Explorer
b.
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.
włączona obsługa plików cookies